Úvod Služby O společnosti Reference Politika společnosti Pracovní příležitosti Kontakt CCP Dotace

CCP

Criminal compliance program

Společnost SIGNALBAU a.s. deklaruje absolutně nulovou toleranci k trestné činnosti spáchané v zájmu SIGNALBAU a.s. nebo v rámci její činnosti členem statutárního orgánu SIGNALBAU a.s. nebo jinou osobou ve vedoucím postavení v rámci SIGNALBAU a.s. oprávněnou jménem nebo za SIGNALBAU a.s. jednat, osobou ve vedoucím postavení v rámci SIGNALBAU a.s., která vykonává řídící nebo kontrolní činnost nebo tím, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení SIGNALBAU a.s. anebo zaměstnancem SIGNALBAU a.s. či osobou v obdobném postavení.

SIGNALBAU a.s. dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku v rámci svého prostředí. SIGNALBAU a.s. prohlašuje, že vždy vykonává svoji činnost a požaduje, aby byla vždy vykonávána, v plném souladu se všemi právními předpisy a se všemi vnitřními předpisy SIGNALBAU a.s. (zásada legality) a etickými požadavky.

Součástí firemní kultury společnosti SIGNALBAU a.s. je Criminal compliance program (dále jen „CCP“), kterým se rozumí komplexní systém interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní či neetická jednání, který je strategickou součástí firemní kultury.


CCP tedy slouží především k zabránění spáchání trestného činu a odvrácení následků spáchaného trestného činu, kdy zejména: - sleduje jasné vymezení legálního chování všech dotčených osob v oblasti trestní odpovědnosti s důrazem na prevenci trestné činnosti, což má pomoci zajistit, aby veškeré aktivity SIGNALBAU a.s. a všech dotčených osob byly vždy plně v souladu s právním řádem České republiky, a v širším kontextu i Evropské Unie - zajištuje soulad chování všech dotčených osob s právními předpisy, vnitřními předpisy a etickými zásadami SIGNALBAU a.s. tak, aby bylo v nejvyšší míře zabráněno spáchání trestného činu a zajištěno odvrácení následku spáchaného trestného činu CCP se však zároveň snaží odhalovat trestnou činnost či jiné porušení CCP a na takovou událost efektivně reagovat.

Každá dotčená osoba, tedy i každý ze zaměstnanců a dalších osob jednajících za společnost SIGNALBAU a.s. má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání, které se SIGNALBAU a.s. týká. Žádné jednání kterékoliv z dotčených osob, které je v rozporu s CCP, nelze považovat za jednání v rámci nebo v zájmu společnosti SIGNALBAU a.s. Takové jednání je nejen možné, ale i žádoucí oznámit, a to případně i anonymně způsoby uvedenými níže.

CCP byl zaveden Kodexem Criminal compliance programu společnosti SIGNALBAU a.s. (dále jen „Kodex CCP“), který SIGNALBAU a.s. přijala vedena snahou potírat jakékoli protiprávní (trestněprávní) i neetické jednání a který se zavázala dodržovat a naplňovat, a to za účelem vynaložení veškerého úsilí, které na SIGNALBAU a.s. je možné spravedlivě požadovat, za účelem zabránění spáchání protiprávního činu a k odvrácení či maximální eliminaci následků spáchaného protiprávního činu v rámci SIGNALBAU a.s.

CCP je složen z různých částí. Kodex CCP definuje základy CCP a je základním vnitřním předpisem pro CCP, když formuluje hodnoty, zásady, opatření a postupy, které SIGNALBAU a.s. považuje v oblasti trestní odpovědnosti za klíčové, a to jak z hlediska dosahování interních cílů SIGNALBAU a.s., tak z hlediska naplňování celospolečenské prospěšnosti. Upravuje tedy jednotlivá opatření a postupy a práva a povinnosti dotčených osob. Kodex CCP rovněž deklaruje firemní kulturu SIGNALBAU a.s. v této oblasti. Na Kodex CCP úzce navazuje Etický kodex, který definuje firemní a etické hodnoty chování ve společnosti SIGNALBAU a.s. Části CCP jsou implementovány v jednotlivých vnitřních předpisech SIGNALBAU a.s. Dohromady tvoří ucelený systém CCP, který se dotýká každé činnosti v rámci SIGNALBAU a.s.

Základní etické zásady společnosti SIGNALBAU a.s. jsou:

- zásada legality
- zásada zákazu korupce
- zásada dodržování lidských práv
- zásada dobrých vztahů uvnitř společnosti
- zásada firemní loajality a přijmutí firemní kultury
- zásada dodržování pravidel poctivého obchodního styku
- důraz na profesionalitu a důvěryhodnost
- důraz na dodržování pravidel bezpečnosti
- ochrana životního prostředí
- zásada používání „selského rozumu“ a dodržování obecných pravidel morálky

Nestrannost a nezávislost plnění CCP a důvěra je zajištěna systémem sítě důvěrného (i anonymního) oznamování a ochrany oznamovatele a existencí nezávislých odpovědných osob – Compliance officera a Externího ombudsmana:

► Stručný průvodce CCP
► Prohlášení společnosti SIGNALBAU a.s k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob
► Oznamování porušení CCP